Algemene Voorwaarden

Download Algemene Voorwaarden Lucky Sport
(versie 1 -  3 maart 2016)

Artikel 1 Algemeen

1. Lucky Sport is gevestigd te Kampen (Overijssel), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65148231 

2. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst, alsmede uitvoering daarvan, tussen Lucky Sport en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door Lucky Sport uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Een eventueel nietige of vernietigbare bepaling wordt zo veel als mogelijk geconverteerd naar een geldige bepaling.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

1. De door Lucky Sport gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De termijn voor aanvaarding door opdrachtgever bedraagt 30 dagen na de datum van de offerte.

2. De door Lucky Sport gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- , vervoers-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Lucky Sport daaraan niet gebonden, tenzij Lucky Sport anders aangeeft.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lucky Sport niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Opdrachten en orders en geaccepteerde offertes zijn voor Lucky Sport eerst bindend wanneer zij vervolgens door Lucky Sport zijn aanvaard.

Artikel 3 Overeenkomst

1. Lucky Sport bepaalt de wijze waarop en door wie binnen of buiten haar organisatie, doch onder haar verantwoordelijkheid, de overeenkomst wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

2. Lucky Sport heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door namens haar in te schakelen derden. Indien dit leidt tot extra kosten zal Lucky Sport daarover vooraf in overleg treden met opdrachtgever en daarover nadere afspraken maken.

3. Lucky Sport garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk in de overeenkomst anders bedongen. De op Lucky Sport rustende verbintenis is een inspanningsverbintenis, tenzij partijen vooraf in de overeenkomst een concreet resultaat zijn overeengekomen.

4. Indien door Lucky Sport of door Lucky Sport ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5. Opdrachtgever vrijwaart Lucky Sport voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4 Annulering

1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert voor, of op de datum/data van uitvoering, is hij de volgende annuleringskosten in percentages van orderbedrag verschuldigd:

  • bij annulering na het sluiten van de overeenkomst: 25% van het totale bedrag,
  • bij annulering binnen twee weken voor het plaatsvinden van de activiteit: 50% van het totale bedrag,
  • bij annulering vanaf en binnen één week tot de datum van plaatsvinden van de activiteit: 100% van het totale bedrag,

2. Indien Lucky Sport kan aantonen dat haar schade meer bedraagt dan het bedrag behorend bij de onder punt 1 genoemde percentages, is opdrachtgever de daadwerkelijke schade verschuldigd.

3. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever dient per aangetekend schrijven aan Lucky Sport gericht te geschieden.

4. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit aangetekend schrijven
 

Artikel 5 Tarieven c.q. prijs, e.d.

1. Lucky Sport is gerechtigd een aanbetaling te vragen van 50% van de totale eindofferte.

2. Lucky Sport is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Lucky Sport kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven en/of de lonen aanmerkelijk zijn gestegen.

3. Kosten van extra deelnemers en/of extra diensten, zullen afzonderlijk door Lucky Sport in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk reclameert, wordt opdrachtgever geacht volledig met de inhoud van de factuur in te stemmen.

3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Lucky Sport op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Lucky Sport binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan Lucky Sport, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

6. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De incassokosten worden berekend overeenkomstig een gebruikelijk incassotarief.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Lucky Sport geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, documenten, tekeningen, foto’s, film- en videomateriaal, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Lucky Sport.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

1. Lucky Sport is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • na het sluiten van de overeenkomst Lucky Sport ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht in zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  • opdrachtgever voorlopige surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van opdrachtgever is of wordt aangevraagd, de onderneming van opdrachtgever wordt beëindigd of samengevoegd met een andere onderneming.

2. Voorts is Lucky Sport bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid e.d.

1. Opdrachtgever is zich er van bewust dat aan bepaalde takken van sport en gezondheidsprogramma`s risico’s verbonden zijn. Van opdrachtgever en van de       deelnemer(s) wordt minimaal een redelijke conditie verwacht. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever hierop te letten.

2. In beginsel is Lucky Sport niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever waaronder dus ook begrepen: (nogmaals: sporters, docent, trainers, coaches, ), of derden, van welke aard dan ook.

3. De opdrachtgever en de deelnemer(s) en partners vrijwaren Lucky Sport voor aanspraken van derden.

4. Opdrachtgever verplicht zich om W.A. verzekerd te zijn tijdens de (overeengekomen) werkzaamheden. De sporters, docent, trainers, coaches, instructeur, of derden verplicht zich tevens verzekerd te zijn voor ziektekosten en aansprakelijkheid tijdens de werkzaamheden. 

5. De aansprakelijkheid van Lucky Sport is altijd beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Lucky Sport afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval voor uitkering in aanmerking komt. Mocht de verzekering in enig geval geen dan wel onvoldoende dekking bieden of niet tot uitkering overgaan, is de aansprakelijkheid van Lucky Sport in elk geval beperkt tot het orderbedrag, met een maximum van € 500,00

Artikel 10 Overmacht

1. Lucky Sport heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinding in geval van overmacht. Daaronder wordt begrepen maar daartoe niet beperkt (dreiging van): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu-en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, plotselinge arbeidsongeschiktheid van werknemers, sporters, partners, docent, trainers, coaches, instructeurs, of derden, en overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang van zaken en die niet in redelijkheid voor rekening of risico komen van Lucky Sport.


Artikel 11 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Alle door Lucky Sport verstrekte stukken, zoals foto’s, film- en/of videomateriaal, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Lucky Sport worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Dit zelfde geldt ook voor tijdens de uitvoering van de overeenkomst (door opdrachtgever) gemaakte beeld- en geluidsopnames.

2. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen, maar niet beperkt, auteursrechten op verstrekte c.q. gemaakte foto’s, film- en/of videomateriaal e.d. berusten bij Lucky Sport

Artikel 12 Geschillen

1. Elk geschil voortvloeiende uit de tussen Lucky Sport en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde rechter van de Rechtbank Zwolle, zulks met uitzondering van die geschillen welke wettelijk tot de bevoegdheid van de Kantonrechter behoren.

Artikel 13 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Lucky Sport en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 


 
 
 
E-mailen
Bellen